เอกสารในการเสียภาษีสรรพสามิต

Go down

เอกสารในการเสียภาษีสรรพสามิต

ตั้งหัวข้อ  Admin on Tue Feb 22, 2011 4:16 am

เอกสารในการเสียภาษีสรรพสามิต

1.สำเนาอินวอยซ์

2. ใบเสร็จค่าแรงการประกอบรถ(ใบเสร็จชั่วคราวก็ได้)

3.รูปถ่ายตัวรถ 1 ใบ


4. ขูดเลขเครื่อง เลขคอ อย่างละ 2 ชุด

5.ใบคำร้องขอให้ประเมินการชำระภาษีสรรพสามิต(พิมพ์เอง)


6. ในกรณีที่เจ้าตัวไม่ได้ไปเองต้องมีหนังสือรับรองอำนาจ


**** รถ Invoice ส่วนมากจะนำเข้ามาในรูปแบบ อะไหล่ชิ้นส่วน เสียภาษีศุลกากร ประเภทอะไหล่ แต่ไม่ได้ เสียภาษีสรรพสามิต ในรูปแบบรถทั้งคัน อย่างน้อย ถ้าเสียภาษีสรรพสามิต แล้วว่าเป็นรถ ทั้งคันประกอบเสร็จ ก็อาจ นำใบที่กรมสรรพสามิต ออกยืนยัน ตัวรถ ไปลองจดทะเบียนที่ กรมการขนส่งได้ นะ อาจจะทำทะเบียนได้ในราคาถูกเหมือนรถทั่วไปก็ได้นะ
ลักษณะที่พี่น้องชาว BIGBIKE ใช้กันอยู่ คือ
1) ชิ้นส่วนอะไหล่ ---------> เสียภาษีศุลกากรขาเข้ารูปแบบอะไหล่ใช้แล้ว ----------->อะไหล่มาประกอบเป็นรถเต็มคันสามารถวิ่งได้ ------------> รถเถื่อน

2) ชิ้นส่วนอะไหล่ ---------> เสียภาษีศุลกากรขาเข้ารูปแบบอะไหล่ใช้แล้ว -----------> ทำอะไหล่ประกอบเป็นรถเต็มคันสามารถวิ่งได้ ------------>เสียภาษีสรรพสามิต ประเภทยานยนต์พาหนะ -------------> รถเต็มคันที่ถูกต้องตาม กม. -------------> เป็นรถไม่มีทะเบียน
ยังไม่สามารถใช้วิ่งตามท้องถนนได้


3) ชิ้นส่วนอะไหล่ ---------> เสียภาษีศุลกากรขาเข้ารูปแบบอะไหล่ใช้แล้ว -----------> ทำอะไหล่ประกอบเป็นรถเต็มคันสามารถวิ่งได้ ------------>เสียภาษีสรรพสามิต ประเภทยานยนต์พาหนะ -------------> รถเต็มคันที่ถูกต้องตาม กม. -------------> นำไปตรวจสภาพ จดทะเบียนที่ขนส่ง -------------> เป็นรถถูกต้องตามกม. สามารถนำมาวิ่งได้ตามปกติ.


ตามหัวข้อที่ 1 เสียแค่ภาษีศุลกากรขาเข้าในรูปแบบชิ้นส่วนอะไหล่ ได้ Invoice แต่นำรถมาประกอบเป็นคันใช้สอย ผิดจุดประสงค์ ถูกจับ เจ้าพนักงานมีสิทธิ์ สังปรับนำรถไม่เสียภาษีป้ายมาวิ่งในทาง ยึดไว้ตรวจสอบว่าเป็นรถจารกรรมมาหรือไม่ เพราะเป็นรถที่ประกอบเองจากชิ้นส่วนอะไหล่ ไม่สามารถชี้ชัดหรือยืนยันแน่ชัดของที่มาในชิ้นส่วนได้ยกเว้นแค่ โครงรถ,และเครื่องยนต์ เท่านั้นที่มีเอกสารทางศุลกากรออกกำกับให้ ทางเจ้าพนักงานมีสิทธิ์ ยึดไว้ตรวจสอบ
และส่งให้ทางสรรพสามิต เทียบปรับปรับอีกครั้ง.


ตามหัวข้อที่ 2 ตามหัวข้อที่ 1 เสียแค่ภาษีศุลกากรขาเข้าในรูปแบบชิ้นส่วนอะไหล่ ได้ Invoice นำรถมาประกอบเป็นคัน แล้ว ยืนเรื่อง ให้กรมสรรพสามิตตรวจสอบประเมินราคาและเสียภาษี เมื่อผ่านมีหนังสือยืนยัน เทียบเท่าได้กับรถที่ประกอบ สมบรูณ์เป็นรถหนึ่งคันสามารถวิ่งได้ แต่ไม่สามารถใช้ในทางหลวงได้ ถ้าถูกจับโดย ตร. จะเทียบได้กับ รถจักรยานยนต์ เล็ก ที่ไม่มีป้าย หรืออยู่ในระหว่างรอป้าย เจ้าพนักงานจะแจ้งข้อหาเทียบปรับ นำรถที่ไม่เสียภาษีป้ายมาวิ่งในทาง ส่วนเรื่องยึดรถไว้เพื่อตรวจสอบจารกรรมนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจขอเจ้าพนักงานเท่านั้น ส่วนจะยึดเพื่อส่งต่อให้ทางสรรพสามิตนั้น คงตกไป เพราะได้ผ่านการตรวจสอบและเสียภาษีแล้ว ถ้าเจ้าของรถมีเอกสารยืนยัน การมีตัวตนของเจ้าของและการเสียภาษีสรรพสามิตที่ถูกต้อง ก็พ้นจากการยึดรถไว้ตรวจสอบ แต่จะต้องถูกปรับ ในข้อหานำรถที่ไม่เสียภาษีป้ายมาใช้ในทาง.

หัวข้อที่ 3 รถคันนี้ได้เสีย ภาษีศุลกากรขาเข้า,ภาษีสรรพสามิตรูปแบบ ยานยนต์,นำรถไปตรงสภาพและจดทะเบียนป้าย เมื่อผ่านทางกรมการขนส่งทางบก ออกป้ายมาแล้วให้ถือว่าสิ้นสุด รถคันนั้น ได้เป็นรถที่ถูกต้องตาม กม. ที่ได้รับอนุญาตใช้วิ่งในทางได้** เจ้าพนักงานมีสิทธิ์ จับและเทียบปรับได้ (200-400 บาท)ในข้อหา วิ่งขวา,ผ่านไฟแดง,ขับโดยประมาท,ดัดแปลงชิ้นส่วน,อุปกรณ์พื้นฐานไม่ครบ เท่านั้น.


*****เพิ่มเติม*******กรณีวิธีการคำนวณภาษีสรรพสามิต นำเข้าจากต่างประเทศ
ภาษีสรรพสามิต =( C.I.F. + อากรขาเข้า + ภาษีค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ) x อัตราภาษี) หารด้วย 1-(1.1x อัตราภาษี)
***หมายเหตุ ** อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 3
ตัวอย่างการคำนวณภาษี
บริษัท ผู้นำเข้ารายหนึ่ง นำเข้ารถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ จำนวน 1 คัน ราคา ซี.ไอ.เอฟ. 123,622.08 บาท (คือ ราคาสินค้า + ค่าขนส่ง + ค่าประกันภัย) อากรขาเข้า 89,008.00 บาท และอัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 3
ดัง นั้น***จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 6,079 บาท พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี = 607.9 บาท รวมภาษีต้องชำระ = 6,668.90 บาท
เรื่องน่าคิด(แล้วแต่ท่านจะพิจารณา)


1.รถจักรยานยนต์พวกนี้ เป็นรถที่นำชิ้นส่วนเข้ามาประกอบเป็นคันภายในประเทศครับ ซึ่งเป็นการหลบภาษีสรรพสามิตตั้งแต่ต้น ปกติรถที่นำเข้าทั้งคัน จะต้องเสียภาษีนำเข้า (ศุลกากร) ภาษีสรรพสามิต (ศุลกากรเป็นผู้เก็บแทน) อยู่แล้ว แต่พอนำเข้าเป็นชิ้นส่วน ก็จะเสียภาษีศุลกากรอีกอัตรานึง ซึ่งถูกกว่าการเสียภาษีแบบทั้งคัน ส่วนภาษีสรรพสามิตไม่ต้องเสียเพราะยังเป็นชิ้นส่วนอยู่(ยังไม่เป็นรถ)


2.การประเมินราคา ใช้ราคารถใหม่ในต่างประเทศ(ตอนยังเป็นรถใหม่)อ้างอิงด้วยบวกด้วยค่าใช้จ่ายในการประกอบอีก


3.อัตราภาษี 3% ของราคาประเมิน บวกด้วยภาษีมหาดไทยอีก 10% ของภาษีสรรพสามิต เช่นราคาประเมิน 100000 บาท ภาษีสรรพสามิต 3% คือ 3000 และอีก 10 % ของสรรพสามิต คือ 300 รวมเป็น 3300 ครับ


4.เรื่องเบี้ยปรับ ปกติสินค้าในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต จะต้องเสียภาษีก่อนที่จะนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม ถ้านำออกมาก่อนก็ต้องเสียเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของค่าภาษีสรรพสามิต (3000*2=6000) ส่วนเงินเพิ่ม ต้องเสียร้อยละ 1.5 ต่อเดือน นับจากรถออกจากโรงอุตสาหกรรม


5.กรมสรรพสามิตมีเจ้า หน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม พวกนี้จะออกทำงานกันตลอด ดูสินค้าในพิกัดของกรมฯ (บางทีต้องทำกันตอนกลางคืนด้วย) และบางครั้งจะไม่แต่งเครื่องแบบเพื่อไม่ให้ผู้กระทำความผิดรู้ตัว (คล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบ)

Credit : soryon bigbike
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 21
Join date : 21/02/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว http://sr400underground.forumth.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ